Biografije učesnika

 

Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Rođen je u Beogradu 1970. godine. Master je ekonomskih nauka u oblasti Međunarodno bankarstvo i finansije. Završava doktorske studije i u fazi je prijave doktorske disertacije iz oblasti ekonomskih nauka, sa usmerenjem na finansijsku kontrolu, upravljanje, izveštavanje i reviziju, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad. Završio je Školu nacionalne odbrane – Visoke studije bezbednosti i odbrane. Profesionalno iskustvo sticao je na rukovodećim pozicijama u oblasti finansijskog i izvršnog menadžmenta u renomiranim domaćim i međunarodnim kompanijama (Comtrade, Kabel-X i druge). Usko je usmeren na međunarodne finansije i bankarstvo, finansijsku kontrolu i upravljanje, finansijsko izveštavanje i reviziju. Objavio je više radova u vodećim domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima iz ekonomije i finansija. Predsednik je Političkog saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i nacionalni direktor za naoružanja. Stekao je više uglednih profesionalnih sertifikata. Dobitnik je, između ostalih, i nagrade „Mihailo Petrović-Alas“ iz oblasti matematike. Član je udruženja Mensa Srbija. Obavljao je dužnost državnog sekretara Ministarstva odbrane do marta 2016. godine, kada je izabran za ministra odbrane. Tu funkciju obavljao je do avgusta 2016. godine. Na mestu ministra odbrane bio je i u mandatu od avgusta 2016. do juna 2017. godine. Govori engleski i ruski jezik. Oženjen je, otac je sina i ćerke.

Predrag Milinčić, regionalni direktor Mars BBA (Balkan, Baltics, Adriatic) Predrag Milinčić je iskusan rukovodilac sa petnaestogodišnjim iskustvom u oblasti hrane i pića i velikim poznavanjem tržišta balkanskih i baltičkih zemalja. Na poziciju regionalnog direktora u Marsu dolazi 2017. godine iz kompanije Coca-Cola, gde je 2002. započeo karijeru i prošao sve faze profesionalnog razvoja - od početnih pozicija unapređenja prodajnog prostora kod kupaca i komercijaliste, preko rukovodioca tima komercijalista, supervizora rukovodioca timova, regionalnog menadžera prodaje, sve do nacionalnog direktora prodaje za fragmentirano tržište. Tokom proteklih godina uspešno je doprineo razvoju i implementaciji velikog broja snažnih tržišnih strategija. Kroz stalni fokus na razvoj i motivaciju ljudi, što je oduvek bio njegov prioritet, Miliničić gradi snažne i posvećene prodajne timove istovremeno održavajući i razvijajući snažna partnerstva sa kupcima, uz usmerenost na postizanje vrhunskih poslovnih rezultata.

Žužana Šandor Milošević, dipl. ing. tehn., radno iskustvo je stekla u Delta Agraru u fabrici za formulaciju pesticida, kao rukovodilac laboratorije za kontrolu kvaliteta gotovog proizvoda i otpadnih voda. Kasnije postaje rukovodilac cele fabrike za formulaciju sredstava za zaštitu bilja. Pojavom novih propisa u oblasti zaštite životne sredine počinje se baviti ovim pitanjima na svim lokacijama Delta Agrar grupe (tu su Danubijus, Florida bel, Yuhor, poljoprevredna imanja, farme...) kasnije i kod svih članica unutar sistema Delta Holdinga (gde je bila u prilici da upozna sa aspektima zaštite životne sredine i održivog razvoja kroz različite delatnosti). Trenutno radi kao direktor Delta Paka operatera za upravljanje ambalažnim otpadom. Bavi se savetovanjem iz oblasti zaštite životne sredine, otpada, ambalažnog otpada, hemikalija, transporta opasne robe…Specijalizirala je oblast zaštite životne sredine, poseduje projektantsku licencu iz oblasti tehnoloških operacija, licencu savetnika za hemikalije i savetnika za transport opasne robe i ima položen stručni ispit u oblasti protivpožarne zaštite.

Nikola Pucarević donosi više od 15 godina iskustva u radu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih razvojnih organizacija, kao i iskustvo korporativnog konsaltinga i rada u državnoj upravi. Završio je napredne master studije iz oblasti dinamičkih sistema u Norveškoj, Holandiji, Portugalu i Italiji, a pohađao i nastavne sadržaje u Americi na MIT. Tokom 2010. i 2011. aktivno je zagovarao usvajanje ciljeva održivog razvoja kroz Komisiju za održivi razvoj UN u Njujorku, u pripremama za Rio+20 konferenciju. Strastveno se zalaže za transformacije u društvu i poslovanju, koje vode ka unapređenju kvaliteta života svih.

Prof. dr Svetlana Vukotić živi i radi u Beogradu. Osnovne akademske studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirala na Fakultetu za preduzetnički biznis Univerziteta Union. Trenutno radi na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) kao redovni profesor za užu naučnu oblast Opšti menadžment. Karijeru je započela 1982. godine u Prvoj Iskri Barič – Beograd, čiji je bila stipendista, a radila je na različitim poslovima istraživanja tržišta i spoljne trgovine i to od referenta do rukovodioca. Od 2003. godine profesionalno se ostvaruje i u akademskoj sferi. Napisala je sedam knjiga i monografija, oko 90 naučnih i stručnih radova, učestvovala na više međunarodnih i domaćih konferencija i u projektima. Član je Društva ekonomista Beograda i vanredni član Naučnog društva ekonomista, kao i član Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana. Profesionalna interesovanja su menadžment ljudskih resursa, menadžment znanja, marketing. Voli da putuje, čita beletristiku i rešava enigmatiku. Udata je i majka odraslog sina.

Prof. dr Slobodan Aćimović je rođen 1968. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Univerzitetsko obrazovanje stiče na Ekonomskom fakultetu u Beogradu: osnovne studije (1993.), magistarska teza (1997.), doktorska disertacija (2001.) Tokom osnovnih studija, u periodu od 1991. do 1993. godine, obavljao je funkciju studenta prodekana na fakultetu. Profesionalnu karijeru započinje na matičnom fakultetu kao demonstrator (1994.), nastavlja izborom u zvanje asistent-pripravnik (1995.), asistent (1997.), docent (2002.), vanredni profesor (2007.) i redovni profesor (2011.) na Katedri za poslovnu ekonomiju i menadžment. Trenutno vodi logističku grupu predmeta na Katedri za poslovnu ekonomiju i menadžment. Autor je većeg broja samostalnih/koautorskih univerzitetskih knjiga, naučnih radova i članaka u relevantnim domaćim i stranim časopisima i/ili na konferencijama. Posebno je aktivan u sprovođenju strateških i operativnih konsalting aktivnosti u domaćim i/ili regionalnim preduzećima. Profesor Aćimović je dugogodišnji recenzente Komsije za akreditaciju. Kao rukovodilac ili član tima je aktivan na širokom spektru projekata iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, posebno u domenu: postavke adekvatnog nivoa i strukture ponude firme (servisa potrošača) i politike upravljanja zalihama kao logističko-marketinške strategije, razli opsečitogga marketinških i tržišnih istraživanja, analize i unapređenja poslovne strategije firme, unapređenja makro i mikro organizacije, kao i sistematizacije radnih mesta preduzeća, procene vrednosti imovine i kapitala kompanija, analize i ocene investicionih projekata, izrade biznis planova. Dugogodišnji recenzente Komsiije za akreditaciju. Član je globalnih i nacionalnih naučno-poslovnih udruženja: 1) CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals, 2) GBATA – Global Business & Technology Association, 3) SEMA – Srpsko udruženje za marketing, 4) NDE – Naučno društvo ekonomista. Na konferenciji će pričati iz dvostruke perspektive profesora, koji edukuje buduće kadrove, ali i iz ugla konsultanta kompanija koji su u potrazi za kadrovima.

Dr Zoran Ćirović je rođen 24. februara 1969. godine u Beogradu. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je aprila 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istoj akademskoj instituciji je marta 1995. godine stekao zvanje magistra ekonomskih nauka, a prethodno i zvanje diplomiranog ekonomiste oktobra 1992. godine. Od oktobra 2017. godine angažovan je kao vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerziteta Union – Nikola Tesla u Beogradu. U periodu jul 2011. godine – oktobar 2015. godine obavljao je dužnost predsednika Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije. Od septembra 2007. godine bio je na funkciji pomoćnika ministra u Ministarstvu finansija Republike Srbije, gde je rukovodio Sektorom za međunarodne finansijske odnose i evropske integracije, a pre toga i Sektorom za finansijski sistem i međunarodne finansijske odnose. U periodu 2010 – 2011. godine bio je direktor projekta „Strategija Ministarstva finansija za uspešan proces evropskih integracija“, koji je obuhvatao usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa direktivama EU u oblastima finansijskih usluga, slobodnog kretanja kapitala, javnih nabavki, kontrole državne pomoći, poreza i carina. Od novembra 2007. godine je predstavnik Republike Srbije u Administrativnom savetu Banke za razvoj Saveta Evrope u Parizu, a u periodu mart 2012. godine – mart 2016. godine bio je potpredsedavajući Administrativnog saveta Banke. Angažovan je kao predavač na brokerskom kursu i na kursevima za investicione savetnike i portfolio manadžere. Više godina je kao gostujući profesor izvodio nastavu na ISM Univerzitetu za menadžment i ekonomiju iz Viljnusa, Litvanija. Od januara do maja 2006. godine boravio je na Has poslovnoj školi, Kalifornijskog univerziteta Berkli, SAD, u cilju stručne edukacije i naučnog istraživanja iz oblasti ekonomije i finansija. Tokom osnovnih studija boravio je na Londonskoj ekonomskoj školi, Velika Britanija, u cilju istraživačkog rada iz oblasti finansija. Dobitnik je specijalnog priznanja za izuzetne rezultate postignute tokom studiranja (prosečna ocena 9,92) i diplome namenjene najboljem studentu generacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavio tri knjige – Analiza finansijskih tržišta, Finansijski derivati, Portfolio menadžment, kao i veliki broj naučnih i stručnih radova.


Michel Saint-Lot, državljanin Haitija, ima 30 godina profesionalnog iskustva u oblasti razvojnih programa, uključujući tu i 19 godina rada na višim pozicijama u javnom sektoru u svojoj državi Haitiju i u UNICEF-u. Bavio se i samostalnom delatnošću u privatnom sektoru. Radio je u različitim profesionalnim i kulturnim okruženjima, pri čemu mu je od velike koristi bilo poznavanje 3 službena jezika Ujedinjenih nacija, francuskog, španskog i engleskog. aiH Pre nego što je preuzeo dužnost u Srbiji, bio je Zamenik direktora UNICEF-a u Bangladešu od 2010. godine, Šef kancelarije na terenu Hiderabadu u Indiji od 2004. do 2010. godine, Šef kancelarije na terenu u Enugu u Nigeriji od 2001. do 2010, Viši savetnik za vodosnabdevanje i sanitarni program u sedištu UNICEF-a u Njujorku od 1995. do 2001. i Šef za vodosnabdevanje i sanitarni program u Maliju od 1992. do 1994. godine. G. Sant-Lo je naučni saradnik na postdiplomskom programu studija na Fakultetu Vudro Vilson za javne i međunarodne poslove na Univerzitetu Prinston u Sjedinjenim Američkim Državama, na smeru ekonomski razvoj. Stekao je diplomu za Arhitekturu i građevinarstvo na Fakultetu nauka na Haitiju i postdiplomske sertifikate za Kreiranje i elaboraciju projekata (Haiti), Mikro-planiranje infrastrukture u obrazovanju (Meksiko i Kolumbija), i sertifikat za Korišćenje resursa radi ostvarivanja dobrobiti za decu na Fakultetu za upravljanje na Univerzitetu u Mastrihtu u Holandiji.

Zorica Džida Svoju karijeru u Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad je započela pre 20 godina. Trenutno radi na poziciji Direktor sektora Društveno odgovorno poslovanje. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je stekla zvanje diplomirani ekonomista. Kao direktor sektora Društveno odgovorno poslovanje u Vojvođanskoj banci doprinosi ostvarivanju strateških ciljeva Banke kroz definisanje i implementaciju politike i programa u vezi sa svim segmentima društveno odgovornog poslovanja. Živi i radi u Novom Sadu.

Dušan Stojaković rođen je u Beogradu, 1978. godine. Fakultetsku diplomu stiče na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2001. - FTV producent; na prijemnom ispitu je rangiran kao drugi najbolje rangirani kandidat od svih koji su prošli selekciju, a diplomira prvi na klasi). Odmah nakon diplomskih, upisuje magistarske studije u Rektoratu Univerziteta umetnosti – Teorija umetnosti i medija. Nakon toga i doktorske studije u okviru iste katedre. Paralelno sa magistarskim studijama u Rektoratu, upisuje i magistarske studije ekonomije na FEFA. Od 2003. do 2005. godine obavlja funkciju saradnika Centra za profesionalni razvoj i konsalting, u okviru Rektorata, kao stipendista Ministarstva nauke. Takođe, u navedenom periodu bio je i PR Univerziteta umetnosti, što je iskoristio da, kroz intenzivnu medijsku promociju, podeli vrednosti koje Rektorat promoviše, kao i program učenja na daljinu (distance learning), te koncept kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u oblasti medija. Svoju poslovnu praksu unapređuje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao konsultant nekoliko vodećih kompanija, u oblastima telekomunikacija i farmacije. Od 2006. godine, zaposlen je u Hemofarmu, gde trenutno obavlja funkciju menadžera za korporativni marketing i održivi razvoj, a odgovoran je i za osmišljavanje, planiranje i realizaciju svih najvažnijih korporativnih događaja. Od 2012. godine bavi se održivim razvojem i izveštavanjem o održivom razvoju Hemofarma, koji je u međuvremenu postao jedan od regionalnih lidera u ovoj oblasti. Osim strateškog pristupa ovoj temi, Dušan se i privatno trudi da vrednosti održivog razvoja utka u sve aspekte svog života i da bude jedan od ambasadora ideja koje mogu doprineti ispunjavanju ciljeva održivog razvoja UN. Akademske 2010/11. ponovo pokreće svoj naučni rad u okviru doktorskih naučnih studija menadžmenta kulture i medija na FDU. Uspešno brani doktorsku tezu marta 2014. stičući najviše naučno zvanje. Član je Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću i član UO KEC MNRO, udruženja koje se bavi zaštitom prava osoba sa smetnjama u razvoju.

Siniša Mitović je analitičar životne sredine, strastan prirodnjak i posvećen je očuvanju prirodnog kapitala Srbije i Balkana. Najveći doprinos u karijeri dao je napretku valjevskog kraja, renesansi Valjeva krajem 80-ih, gradeći Modernu galeriju, Istrazivačku stanicu Petnica i okupljanje naprednih ljudi za eknomski rast. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i master je životne sredine sa pripremom doktorata iz oblasti životne sredine. Najveći uspeh je postigao u zaštiti retkih vrsta ptica Srbije, ukljucujuci beloglavog supa u kanjonu Trešnjice kod Ljubovije. 25 godina volontira u vođenju Centra za prirodne resurse „NATURA“, nacionalne organizacije za zaštitu prirodnih vrednosti Srbije. U vremenu 90ih je politicki aktivan u Srbiji i građanskoj oktobarskoj revoluciji 2000. godine. Od 2001 godine poslanik Narodne skupštine Srbije i zamenik predsednika poslaničke grupe Demokratske opzicije Srbije, (DOSa). U parlamentu je tri godine predsedavao Odborom za životnu sredinu, proaktivno praveći regulatorni okvir za javnu politiku životne sredine. Od 2005 godine savetuje više ministara i vojvođanskog premijera u poslovima životne sredine. Sada aktivno radi u Privrednoj komori Srbije na poslovima zelenog rasta srpske industrije, ekoloških evropskih integracija i upotrebi najboljih tehnologija za Srbiju u upravljanju otpadom i otpadnim vodama. Jedan je od vodećih promotera doktrine cirkularne ekonomije, kao novog alata konkurentne privrede , energetski efikasne inkluzivne i odgovorne prema lokalnoj zajednici. Autor je više studija za međunarodne organizacije (ILO, UNOPS) na poslovima inkluzije Roma u poslovni sektor. Član je Upravnog odbora Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija u Srbiji i predsedavajući grupe za promociju Milenijumskih ciljeva održivog razvoja, koji su usvojeni u Njujorku u septembru 2015 godine.Aktivno radi na uključivanju malih i srednjih preduzeća u promociji održivog razvoja lokalnih zajednica, očuvanja vrednosti lokalnih resursa i novog kvaliteta života u stvaranju lokalnih radnih mesta. Jedan od osnivača Fondacije MISIJA-odgovornih za budućnost, think tank organizacije koja traga za odgovorima čime će se Srbija i regija suočiti u budućnosti. Sada je i predavač na Fakultetu za primenjenu ekologiju „FUTURA“. Oženjen, dvoje dece.

Milica Begenišić, Menadžer održivog razvoja i organizacije događaja, Telenor d.o.o. i Menadžer Telenor fondacije Svoju karijeru u oblasti telekomunikacija započela je 2001. godine. Bogato iskustvo stekla je radeći u različitim sektorima kompanije, od korisničkog servisa preko marketinga do korporativnih komunikacija, kao i kroz saradnju sa velikim brojem eksternih saradnika i vladinih institucija. Tokom godina, kroz organizaciju korporativnih događaja, aktivno je učestvovala u iniciranju i implementaciji društveno odgovornih projekata kompanije Telenor i Telenor fondacije.

Zoran Cekić je završio osnovne, magistarske i doktorske studije na Građevinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je prestižnih profesionalnih institucija: The Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), Chartered Institution of Building (MCIOB), i Association for Project Management (MAPM, London Branch). Direktor je konsultantske kompanije Smart SCI Engineering & Innovations. Bivši je Državni Sekretar u Ministarsrtvu za Nacionalni Investicioni Plan Vlade Republike Srbije, kao i menadžer investicionog programa Lokalna i regionalna infrastruktura, finansiranog od strane Evropske Investicione Banke. U proteklih nekoliko decenija, radio je kao menadžer na kompleksnim projektima u jugo-istočnoj Evropi i Rusiji. Bio je savetnik za edukaciju najveće svetske kompanije za upravljanje nekretninama RE/MAX (USA), kao i konsultant u Simplex Project Management (UK i Katar). Poseduje značajno iskustvo u upravljanju visoko-školskim institucijama, kao Rektor Univerziteta Union NT, član Dunavske Rektorske Konferencije (70 Univerziteta sa 1.1 milion studenta), član senata Univerziteta Donja Gorica, Dekan Fakulteta za Građevinski Menadžment, kao i gostujući profesor na Južno-Uralskom Državnom Univerzitetu u Čeljabinsku, Rusija, Fakultetu Tehničkih Nauka Univerziteta u Novom Sadu, kao i Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta Crna Gora.


Tijana Koprivica, Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding, Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Bavi se definisanjem strategije društvene odgovornosti kompanije i izradom izveštaja o održivom razvoju. Na njenu inicijativu 2010. godine uvedeno je godišnje izveštavanje o nefinansijskom poslovanju kompanije prema međunarodno priznatoj metodologiji Global Reporting Initiative, a izveštaj za 2014. godinu urađen je prema najnovijoj GRI G4 metodologiji. U 2014. godini uvodi i opsežno ispitivanje stejkholdera o tome koliko je društveno odgovorno poslovanje Delta Holdinga u skladu sa njihovim očekivanjima. Cilj ovih ispitivanja je unapređenje poslovnih procesa, odnosa sa stejkholderima i smanjenje rizika poslovanja. Zadužena je i za uključivanje zaposlenih u društveno odgovorne aktivnosti koje za cilj imaju pomoć društvenoj zajednici (volonterske akcije ekološkog i humanitarnog karaktera, Skill based volontiranje i Pro bono aktivnosti). Učestvovala je na brojnim stručnim seminarima i konferencijama na temu održivog razvoja u zemlji i inostranstvu. Prethodne funkcije u kompaniji bile su Menadžer za društvenu odgovornost (2011 – 2015), Pomoćnik direktora za Interne i eksterne komunikacije (2008 - 2011), Saradnik u finansijama (2006 – 2008).

Neven Marinović je izvršni direktor Smart Kolektiv-a, jedne od vodećih organizacija u Srbiji u oblasti CSR-a (Društveno Odgovornog Poslovanja) i socijalnog preduzetništva. Takođe je i Izvršni Koordinator Foruma Poslovnih Lidera Srbiji, biznis mreže koja je osnovana od strane vodećih kompanija aktivnih u Srbiji sa ciljem daljeg razvoja Društveno Odgovornog Poslovanja u zemlji. Neven je držao brojne treninge i prezentacije vezane za oblasti CSR-a, socijalnog marketinga i preduzetništva zemlji i u inostranstvu. Pre nego što je sa kolegama osnovao Smart Kolektiv, radio je u marketingu, kao i u neprofitnom sektoru kao saradnik vodećih organizacija u Srbiji. Formalno obrazovanje je stekao na Fakultetu Dramskih Umetnosi, Univerziteta Umetnosti u Beogradu, a neformalno kroz brojne treninge i studijske boravke širom Evrope i SAD. Neven je i stipendista Harvard Univerziteta gde je završio i kurs za lidere u neprofitnom sektoru, u organizciji John F. Kennedy School of Government. Jedan je od suosnivača, i član upravnog odbora socijalnog preduzeća Liceulice i Dobra Torba, kao i suosnivač Koalicije za razvo socijalnog preduzetništva i mreže socijalne ekonomije Srbije, SENS. Zajedno sa saradnicima pokrenuo je program podrške mladim preduzetnicima pod nazivom Biznis Mladih Srbije. Od 2009 član je Svetskog preduzetničkog Foruma, kao i EUCLID mreže lidera u neprofitnom sektoru. Pre toga je kroz članstvo u UO podržavao rad različitih organizacija kao što su mreža Globalnog Dogovora u Srbiji, NALED, Dostignuća mladih.

Sanja Panješković, Corporate Communication Coordinator Serbia & Montenegro, GSK (GlaxoSmithKline) Vodi korporativne komunikacije u kompaniji GSK za Srbiju i Crnu Goru, kojoj se pridružila 2009. godine. Njene ključne oblasti rada obuhvataju odnose sa javnošću, internu komunikaciju i angažovanje zaposlenih, koporativnu odgovornost, saradnju sa civilnim sektorom, komunikacijsko upravljanje promenama i kriznim situacijama. Zadužena je za razvoj i sprovođenje integrativne koporativne strategije snažno fokusirane na dobrobit koju kompanija donosi lokalnoj zajednici, uz istovremeno podsticanje stvaranja stimulativnog okruženja za održivi razvoj poslovanja. U okviru GSK-a, upravljala je nacionalnim kampanjama od značaja za javno zdravlje, uspostavljajući dugoročna partnerstva sa državnim, nevladinim i korporativnim sektorom, kao i diplomatskim predstavništvima. Pokrenula je i vodila je programe usmerene na podršku lokalnoj zajednici, koji su nagrađeni brojnim priznanjima u oblasti društvene odgovornosti, kao što su Nacionalna nagrada za društvenu odgovornost Privredne komore Srbije, evropska Red Ribbon Award, Virtus, Zlatna nagrada UEPS-a za najbolji humanitarni projekat, nagrade CSR foruma za najbolji volonterski projekat, za inovativni pristup u pro bono podršci civilnom sektoru, za korporativnu odgovornost i druge. Pored nacionalnih programa, vodila je korporativnu komunikaciju za devet tržišta na nivou regiona jugoistočne Evrope, sa fokusom na značajne organizacione promene i globalne poslovne transakcije. Uz prethodno iskustvo u novinarstvu u okviru jedne od najuticajnijih medijskih kuća u Srbiji „Ringier Axel Springer“, zatim u međunarodnim i lokalnim nevladinim organizacijama i kroz angažovanje u poslovnim asocijacijama i komorama, Sanja beleži značajna postignnuća kada je u pitanju doprinos biznisa društvu. Uz formalno obrazovanje na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, usavršavala se kroz brojne programe edukacije, stručne seminare, treninge i studijske boravke u zemlji i inostranstvu.


Jovana Gligorijević (1983) od 2002. novinarka je nedeljnika “Vreme” u kom pokriva širok spektar tema, uključujući nove medije i slobodu govora na internet. U “Vremenu” uređuje pojedine sekcije sajta www.vreme.com i obavlja funkciju community managera na društvenim mrežama. U periodu od 2008. do 2010. obavljala je funkciju urednika sekcije o evrointegracijama na sajtu b92.net/Srbija2020. Takođe, obavlja funkciju pomoćnika urednika u biznis magazine CorD. Od marta 2014. članica je Izvršnog odbora Nezavisnog udruženja novinara Srbije.


Milana Petrović, PR menadžer kompanije Knjaz Miloš. Bavi se društveno odgovornim poslovanjem, na korporativnom nivou, a i pod okriljem brendova ove kompanije. U programu „Pokrenimo našu decu“, kojim brend negazirane mineralne vode Aqua Viva uvodi dodatnu svakodnevnu fizičku aktivnost u osnovne škole u Srbiji, sarađuje sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugim ključnim partnerima u obezbeđenju održivosti, primenjivosti i rezultata. Pre dolaska u Knjaz Miloš, u sektoru za korporativne komunikacije Delta Holdinga učestvovala je u humanitarnim i projektima društvene odgovornosti, pripremi CSR izveštaja i promociji održivog poslovanja. Diplomu master menadžera u oblasti marketinga i odnosa sa javnošću stekla je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Osnovne studije novinarstva završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Goran Petrović diplomirao je na fakultetu fizičke kulture 1998. godine, a magistrirao na istom fakultetu 2002. godine. Zaposlen u OŠ „Mladost“, Novi Beograd kao nastavnik fizičkog vaspitanja. 20 godina radi u prosveti, a radio je i u sportskim klubovima i školama sporta. Predsednik je Udruženja pedagoga fizičke kulture Beograda i član UO Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Autor je 7 programa stalnog stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnom sistemu i više od 10 stručnih skupova (simpozijumi i konferencije). Angažovan je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao spoljnji saradnik u više komisija za izradu nastavnog plana i programa za fizičko vaspitanje, razvijanje specifičnih programa obuke, davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa dodatnog nastavnog sredstva i sl. Objavio je više od 10 stručnih i naučnih radova i Priručnik za fizičko vaspitanje od 1-4. razreda osnovne škole. Učestvovao je u više projekata kao autor i koordinator, a jedan od tih projekata je i „Pokrenimo našu decu“. Dobitnik je Svetosavske nagrade Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2015. godinu.